กรมอุตุนิยมวิทยา CDDS
เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ระบบการแสดงผลการตรวจวัด
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ให้บริการแทน CDMS
เครือข่ายอุตุฯท้องถิ่น
Weather Portal ระบบบริหารจัดการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ให้ใช้บริการถึงเดือนกุมภาพันธ์
เนื่องจากสามารถใช้ CDDS แทนได้
อุตุนิยมวิทยา